Scholen

Wie we zijn en wat we doen

Goed inzicht in onderwijs ontstaat alleen als onderzoekers goed samenwerken met de experts uit de praktijk: leraren, schoolleiders, besturen en, zeker ook, leerlingen. Dit is voor ons een belangrijk uitgangspunt, waarvoor we een aparte ‘organisatie’ hebben opgericht: de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit van Onderwijs (AWP).

In de AWP, die sinds 2015 bestaat, werken onderzoekers en leraren, schoolleiders en anderen, samen aan projecten. Dat kunnen allerlei projecten zijn. De onderwerpen worden in onderling overleg gekozen, waarbij vragen uit de praktijk een belangrijke rol spelen. Een voorbeeld van een project waaraan is gewerkt, is de ontwikkeling van manieren voor zelfevaluatie voor burgerschap. Dat helpt scholen in kaart te brengen waar bevordering van burgerschap in het onderwijs ‘zit’ en wat meer aandacht nodig heeft. Dat levert soms verrassende, nieuwe inzichten op. Een ander voorbeeld, waaraan we nog werken, is het samen met scholen verkennen hoe een resultaatgerichte aanpak kan bijdragen aan de verbetering van het burgerschapsonderwijs.

Waarom een Academische Werkplaats

We zijn ervan overtuigd dat praktisch bruikbare kennis alleen ontstaat als ‘praktijk’ en ‘onderzoek’ stelselmatig samenwerken. Dat doen we in onze Academische Werkplaats. Als onderzoekers brengen we daar onze kennis, ervaring en vragen in, en bespreken die met scholen. Scholen brengen hún kennis, ervaring en vragen in. Door combinatie van beide ontstaat betere en rijkere kennis, die een beter inzicht in de onderwijspraktijk creëren. Een voordeel is ook dat die inzichten direct in de praktijk worden gebracht. Zo bereiken we drie dingen: scholen worden ondersteund in hun schoolontwikkeling door directe aansluiting op wetenschappelijke kennis, onderzoekers worden geholpen zodat ze beter onderzoek kunnen uitvoeren, en de mix van beide leidt tot rijkere kennis (en producten) die met het gehele onderwijsveld worden gedeeld.

Met wie we samenwerken

We werken samen met alle scholen die daarin geïnteresseerd zijn. Vaak gaat het om scholen voor basis- of voortgezet onderwijs, maar ook het speciaal onderwijs en mbo doet mee in projecten. Soms vragen we zelf aan scholen of er belangstelling bestaat voor een gezamenlijk project, maar ook scholen doen voorstellen. Neem gerust contact op. Behalve scholen en onderzoekers zijn ook anderen betrokken, bijvoorbeeld experts uit de onderwijsinfrastructuur of inspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs.

De spelregels waaraan we ons houden

Het belangrijkste uitgangspunt dat we in de projecten hanteren is dat scholen en onderzoekers samen aan het roer staan: beide hebben zeggenschap en nemen verantwoordelijkheid. Zo bereiken we dat AWP-projecten altijd goed aansluiten bij wat voor beide partijen belangrijk is. Als onderzoekers houden we ons daarbij aan alle geldende wetenschappelijke standaarden. We hebben geen mening over wat goed burgerschapsonderwijs is, maar baseren onze uitspraken op kwantitatief en kwalitatief onderzoek dat we in onafhankelijkheid uitvoeren. Uiteraard kunnen scholen wel opvattingen hebben over wat goed burgerschap is, en kan dat ook in projecten worden ingebracht. Een uitgangspunt van de AWP is ook dat alle kennis en producten die worden gerealiseerd uiteindelijk ten goede komen aan het gehele onderwijsveld.

De Academische Werkplaats is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam en de Inspectie van het Onderwijs. De AWP is onafhankelijk en neemt eigen beslissingen. Gegevens over leerlingen of scholen die in AWP-projecten worden verzameld, blijven altijd eigendom van de betreffende school en worden nooit met anderen gedeeld, als daarover niet eerst duidelijke afspraken zijn gemaakt die aan wettelijke eisen voldoen (en ook in dat geval zal het uitsluitend gaan om gegevens die niet tot scholen of leerlingen herleidbaar zijn).

Projecten in de AWP worden gefinancierd door de Universiteit van Amsterdam, door NWO en door opdrachtgevers zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs. Soms dragen ook schoolbesturen bij aan de kosten.Zowel UvA, de Inspectie van het Onderwijs als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen op deze manier bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van burgerschap, maar willen daarbij zelf ‘op afstand’ blijven. Zowel de Inspectie van het Onderwijs als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vinden het belangrijk dat scholen zelf werken aan onderwijsontwikkeling, de inhoud daarvan zelf kiezen en daarvoor ook zelf verantwoordelijkheid nemen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over één van de projecten? Of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Neem contact op