Partners

Scholen

De scholen die deelnemen aan de onderzoeksprojecten van de onderzoeksgroep Burgerschapsonderwijs vormen een gemêleerde groep uit het speciaal onderwijs, basis onderwijs, voortgezet onderwijs, en middelbaar beroepsonderwijs. Vanuit de scholen doen verschillende geledingen mee, zoals leraren, coördinatoren, directeuren, rectoren, kwaliteitsmedewerkers en bestuurders. 

Scholen houden zich niet alleen al lange tijd bezig met de maatschappelijke opdracht van de school, maar doen dat ook op allerlei manieren. Scholen verschillen in de mate waarin ze daar tevreden over zijn. Een regelmatig gehoorde vraag is hoe je nu weet of je de goede dingen doet. Soms is het niet eenvoudig vast te stellen ‘wat werkt’, wat het beste aansluit bij wat leerlingen nodig hebben, of in hoeverre het gegeven onderwijs daadwerkelijk bijdraagt aan de doelen die de school wil bereiken. Ook vinden scholen het belangrijk een goed beeld te hebben van hun functioneren op dit terrein. Dit om zélf een goed inzicht te hebben, bijvoorbeeld als uitgangspunt voor onderwijsontwikkeling, en om daarover met anderen in gesprek te zijn. En om zich daarover te verantwoorden zowel intern als naar ouders, het bestuur en de maatschappelijke omgeving. Ook de overheid verwacht van scholen transparant te zijn en zich te verantwoorden over het onderwijs dat gegeven wordt en de resultaten daarvan.

Ook deelnemen?

Wilt u met uw school ook graag deelnemen aan één van de projecten? Of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Neem contact op

Inspectie van het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs werkt sinds enige tijd aan mogelijkheden om in het toezicht meer aandacht te geven aan de ‘sociale kwaliteit’ van het onderwijs. Het betreft een belangrijk aspect van onderwijskwaliteit, ook scholen wijzen op het belang daarvan. Tevens houdt de inspectie toezicht op de invulling van de wettelijke opdracht om burgerschap en integratie te bevorderen. Onderdeel daarvan is de monitoring van de implementatie en ontwikkeling van dat onderwijs op nationaal niveau. In het kader van de vernieuwing van het toezicht (gedifferentieerd toezicht) streeft de onderwijsinspectie ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ambities van de school en de informatie van de school over de kwaliteit van haar onderwijs. De samenwerking met scholen en de Universiteit van Amsterdam binnen de verschillende onderzoeksprojecten van de onderzoeksgroep Burgerschapsonderwijs past uitstekend bij het belang van school-specifieke invullingen en het eigenaarschap van scholen, zeker waar het gaat om zelfevaluatie op het sociale domein.

 inspectie-van-het-onderwijs

Overige partners: